Kennel NASCHJA

Koopovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

Naam verkoper                      :           C.J.Rees

Adres                                      :           Derde Goudsbloemdwarsstraat 4

Postcode/Woonplaats            :           1015 KA Amsterdam

Verder te noemen "verkoper"

 

en

 

Naam koper                           :          

Adres                                      :          

Postcode/Woonplaats            :          

Verder te noemen "koper"

 

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1 Verkoop

 

1.1      Verkoper verkoopt de hieronder omschreven hond aan koper voor de koopsom van:

             € 1200,-    zegge twaalfhonderd euro.

 

1.2      Het betreft een hond van het ras samojeed,

 

            Stamboomnaam         :

            Geboortedatum          :                       Geslacht:

            Stamboeknummer     :

            Chipnummer              :

 

            Geboren uit:

            Naam vaderhond       :           Snötrollens Chiquita Bialka

            Geboortedatum          :           28 maart 2017

            Stamboeknummer     :           3127570

            Chipnummer              :           941000021162358

            Uitslagen gezondheidsonderzoeken:

            HD                              :           HD A, Ba 0, NW 35

            ECVO-oogonderzoek  :           Vrij;  ICAA niet vrij

 

            Naam moederhond    :           Naschja Houdina's Inuka

            Geboortedatum          :           19 maart 2015

            Stamboeknummer     :           2999192

            Chipnummer              :           528140000604803

            Uitslagen gezondheidsonderzoeken:

            HD                              :           HD A; Ba 0; NW 40; Oa.

            ECVO-oogonderzoek  :           Vrij;  Gonio Vrij.

 


 

Artikel 2 Levering/Risico

 

2.1 Koper en verkoper constateren dat de hond de volgende uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft:

 

 

2.2 De hond zal op de afleverdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijk gezonde staat als waarin hij bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert.

 

2.3 Verkoper verklaart dat de hond naar behoren is gevaccineerd en ontwormd.

 

2.4 Koper verklaart bewust een (financieel) risico te nemen met de aanschaf van de hond waarbij aandoeningen, gebreken en afwijkingen aan de orde kunnen zijn. Koper is bekend met het feit dat het houden van honden de nodige zorg vergt en dat dit kosten met zich meebrengt. Deze kosten bestaan onder andere uit uitgaven voor voeding, huisvesting, dierenarts, verzekering, training en opvang.

 

2.5 Indien binnen veertien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking die reeds bij de hond aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij binnen acht dagen na de ontdekking daartoe de wenst aan verkoper te kennen geeft.

Verkoper heeft het recht de hond door een door haar aan te wijzen dierenarts te laten onderzoeken; de kosten van dit onderzoek komen voor rekening van verkoper. Indien de eerder gestelde diagnose door deze dierenarts wordt bevestigd, wordt deze overeenkomst ontbonden en neemt verkoper de hond terug tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

 

2.6 Indien zich bij de hond een aangeboren- dan wel erfelijk gebrek openbaart met betrekking tot de gezondheid en/of gedrag van de hond, of een aangeboren of erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van acht maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden aangetoond binnen veertien dagen na de verkoop, en de aanwezigheid van dit gebrek wordt door een door de verkoper aan te wijzen dierenarts bevestigd, heeft de koper de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst, of een schadevergoeding gemaximeerd tot het aankoopbedrag van de hond.

 

2.7 De door verkoper verschuldigde schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de door koper betaalde koopsom. Alleen directe schade komt in aanmerking voor vergoeding. De aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfd inkomen, smart, toekomstige en andere vormen van schade is uitgesloten.

 

Artikel 3 Bijzondere bepalingen

 

3.1 Koper zal de hond niet ter herplaatsing aanbieden aan een derde, een asiel of ander herplaatsingsinstantie, maar verkoper in staat stellen de hond om niet terug te nemen.

 

3.2 Het is koper niet toegestaan de hond in te zetten voor de fokkerij dan nadat de hond voldoet aan het door de Nederlandse Samojeden Club en de Raad van Beheer vastgestelde Verenigings Fok Reglement.

 

3.3 Het is koper niet toegestaan de hond te laten steriliseren, tenzij dat medisch noodzakelijk is.

 

3.4 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

 

op: ........................................................................................   te: ................................................................................................. 

 

Verkoper:                                                                Koper:

                  .........................................................................                 ........................................................................